Exhibition Christmas
12/2002

11people held an exhibition at a small gallery near my studio, from December 2nd to 7th, 2002. Each work shows its personality.

 
 Rei Ehara  Yoshie Ohnishi  Kazuko Kimura
 Hiroko Tateyama  Yoshimi Nagao  Noriko Fukui
 Mioko Matuzaki  Keiko Matsuda  Mineko Yamamoto
 Yoshimi Yoshizawa 

 Chieko Hoshiai

 
 
Photo: Nobuko Harima, Chieko HoshiaiNirenokai.com